Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach „Pływania Szkrabów” obowiązuje od dnia 15.02.2021

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach pływania niemowląt i małych dzieci Pływanie Szkrabów (dalej: „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez Pływanie Szkrabów :

KEEP GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE 1 MAJA 28D/3, 44-304 WODZISŁAW ŚLĄSKI KRS: 0001084771, REGON: 527578780, NIP: 6472606351

(zwanej dalej „Szkołą”) na rzecz Uczestników i zawarcia między Szkołą a Uczestnikami.

1) Zajęcia organizujemy przez cały rok.

2) Czas trwania jednostki lekcyjnej 30 min.

3) Dzieci ćwiczą z bezpośrednim udziałem jednego z rodziców bądź wyznaczonego przez rodzica opiekuna pod okiem instruktora, opiekun dziecka zobowiązany jest do bezpośredniej opieki nad dzieckiem w wodzie.

4) Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w zależności od pływalni w poniedziałek, piątek, sobotę lub niedzielę). 

5) Minimum 60 min. przed zajęciami nie należy karmić dzieci.

6) Na basen należy zabrać przybory niezbędne do codziennej toalety dziecka w domu.

7) Opiekun dziecka oświadcza w formularzu zgłoszeniowym (po uprzednim skonsultowaniu się z lekarzem ogólnym lub pediatrą), iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dzieci w zajęciach na basenie.

8) Temperatura wody dla naszych małych szkrabów w basenie wynosi 31 – 32C.

9) Przed wejściem do wody uczestnicy są zobowiązani do skorzystania z natrysków.

10) Grupy liczą 10-12 osób.

11) Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora lub ratownika jest zabronione!

12) W zajęciach wykorzystujemy wiele środków dydaktycznych jak kolorowe zabawki (piłeczki, klocki, rękawki, itp.) ułatwiające i uatrakcyjniające dzieciom naukę.

13) Zapewniamy osobne stanowiska do przebierania dzieci by zapewnić bezpieczeństwo i wygodę.

14) Pieluszki (Huggies Little swimmers lub inne pływackie), stanowią obowiązkowy element wyposażenia małego pływaka.

15) Uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni, na której odbywają się zajęcia.

16) W celu zapisania dziecka na zajęcia należy wysłać zgłoszenie kliknij tutaj oraz wpłacić zadatek 70 zł lub opłacić całkowity koszt kursu przelewem na konto szkoły (Osoby kontynuujące mogą dokonać formalności bezpośrednio u instruktora na zajęciach najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniego kursu).

17) Osoby, które wpłaciły zadatek zobowiązane są do wpłaty pozostałej części ceny kursu przed rozpoczęciem pierwszych zajęć lub przelewem do 2 dni roboczych po pierwszych zajęciach  (na konto 03 1050 1070 1000 0090 8339 1137).

18) Rezygnacja z kursu i zwrot zadatku (lub pełnej kwoty) jest możliwy najpóźniej na 7 dni przed planowanym i podanym na stronie terminie rozpoczęcia kursu. Po tym terminie zadatek nie będzie zwracany.

19) W przypadku nadmiernej ilości zgłoszeń o uczestniczeniu w kursie decyduje kolejność zaksięgowanych na naszym koncie wpłat.

20) Rezygnacja z kursu jest możliwa do 3 dni od rozpoczęcia kursu (trzy dni po pierwszych zajęciach). Osobie zgłaszającej rezygnację w tym terminie zostanie zwrócona kwota pomniejszona o koszt jednej lekcji.

21) W przypadku chęci rezygnacji po terminie wskazanym w punkcie 20 pieniądze nie będą zwracane.

22) Nieobecności nie podlegają odrabianiu.

23) Nieobecności na zajęciach należy każdorazowo zgłaszać najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Prawidłowo zgłoszone nieobecności zostaną rozliczone w postaci odliczenia 30% ich wartości od kolejnego kursu (kontynuacji zajęć) lub zwrotu, pozostałe 70% pozostaje wykorzystane na pokrycie kosztów stalych związanych z prowadzeniem zajęć. Nieobecności zgłoszone po terminie lub nie zgłoszone nie podlegają rozliczeniu.   

24) W przypadku nieobecności istnieje możliwość odstąpienia uczestnictwa innej osobie (znajomym, rodzinie) należy uzgodnić zamianę uczestnika z właścicielem szkoły.

25) Przenoszenie karnetu w przypadku nie rozpoczęcia kursu lub przerwania ze względów losowych jest możliwe tylko i wyłącznie w najbliższym kolejnym kursie (względem, tego na który została dokonana opłata) dotyczy kursu podstawowego po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem firmy.

26) Wszystkie zmiany w trybie odbywania zajęć muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez instruktora.

27) Wykupując kurs rodzice lub opiekunowie zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych wew. firmy (promocje, konkursy, informacje handlowe).

28) Osoby które nie zgadzają się  na umieszczenie wizerunku własnego lub dziecka w celach promocyjnych (strona internetowa, ulotki, plakaty, pamiątkowa płyta dvd, pamiątkowe foto) ZOBOWIĄZANE SĄ DO WPISANIA ODPOWIEDNIEJ KLAUZULI w formularzu zgłoszeniowym. (POLE UWAGI).

29) Niezamieszczenie klauzuli o braku zgody dot. wizerunku oznacza WYRAŻENIE ZGODY NA ZAMIESZCZANIE WIZERUNKU w celach jak w pkt. 28 wyrażenie zgody.

30) Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów.

31) Reklamacje: Klient w każdym momencie może złożyć reklamację zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dotyczącą procedury zawierania umowy na odległość i jej realizacji. Reklamacje można składać Szkole pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Szkoły tj. zgloszenia@plywanieszkrabow.pl. Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

32) Polityka prywatności:

Uczestnik wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od KEEP GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OSIEDLE 1 MAJA 28D/3, 44-304 WODZISŁAW ŚLĄSKI, KRS: 0001084771, REGON: 527578780, NIP: 6472606351, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane klientów gromadzone są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne (celu realizacji usługi, oraz do celów marketingowych).   Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.

33) W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu zapisów i odwołań;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail. 


34) Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.


35) Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: 

a. naruszających dobre imię osób trzecich;
b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. 

 Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy KEEP GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OSIEDLE 1 MAJA 28D/3, 44-304 WODZISŁAW ŚLĄSKI, KRS: 0001084771, REGON: 527578780, NIP: 6472606351, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.